adres do korespondencji:
ul. Turniejowa 65/25
30-619 Kraków
miejsce szkoleń:
ul. Lea 21c/4 Kraków
telefon:
0 509 494 793
(12) 654 56 78
e-mail:
list@ops-krakow.com
wpisany pod nr ew.: 4/2004 KPZ.II-013/24/04. do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego
prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Trochę o teorii

Publikacje własne

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk
"Możliwości i ograniczenia psychoterapii wobec konsekwencji rozwodu w rodzinie"
- część teoretyczna przygotowana na warsztat przeprowadzony na konferencji 3 Sekcji PTP "Psychoterapia wobec nowych zjawisk społeczno-kultrowych" w dniach 22-24.10.2010

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk
"Opis prowadzenia i przebiegu terapii rodziny pacjentki z anoreksją"
- drukowany w kwartalniku Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Instytutu Psychiatrii i Neurologii "Psychoterapia" 3 (122) 2002

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk
"Psychoterapia jako metoda leczenia zaburzeń rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci i młodzieży"
(referat wygłoszony na XII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej
w czerwcu 2003 i drukowany jako artykuł kwartalniku Psychologia Rozwojowa wydawanym przez Sekcję Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Instytut Psychologii UJ)

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk
"Użyteczność teorii Gregory Batesona dla superwizji w systemowej terapii rodzin" - artykuł wydrukowany w kwartalniku Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Instytutu Psychiatrii i Neurologii "Psychoterapia" 4 (123) 2002

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk
"Ku sztuce istnienia. Refleksje nad Ericha Fromma koncepcją psychoterapii."
Treść artykułu to wstęp teoretyczny do warsztatu przeprowadzonego w ramach
X Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii VI Sympozjum Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Jurata 22-24.04.2004r.
(wydrukowany w Psychoterapii 3/2004)

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk
"Potrzeby i perspektywy psychoterapii w strukturach oświaty".
Tekst wydrukowany w "Psychoterapii" 4 (139) 2006 kwartalniku Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
Artykuł jest autoryzowanym zapisem wypowiedzi w dyskusji panelowej, która odbyła się w trakcie konferencji z okazji 15-lecia KOT specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zaproszeni goście wypowiadali się i na temat perspektyw rozwoju i swoistości psychoterapii w strukturach oświatowych. Dyskusja dotyczyła zarówno potrzeb stosowania psychoterapii, jej standardów, specyfiki rozwojowych problemów dzieci i młodzieży, wobec których jest stosowana, jak też kwalifikacji osób ją stosujących w placówkach oświatowych.

Iwona Kozlowska-Piwowarczyk
"Narracje biofilne- wspierające rozwój a narracje nekrofilne - hamujące rozwój"
- artykuł opublikowany w opracowaniu książkowym materiałów z IV Konferencji Narracyjnej i VI Sympozjum Sekcji Terapii Rodzin PTP Narracja.
Teoria i praktyka. red. B. Janusz; K. Gdowska; B. de Barbaro; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2008

Ireneusz Czachura
"Domowa szkoła przetrwania. Podręcznik porozumiewania się."
Wydawnictwo Pubicat S.A. Poznań 2008

Opoczyńska M.
Możliwości osobowego rozwoju w schizofrenii, Wydawnictwo Collegium Medicum UJ, Kraków1996

Opoczyńska M., (red.)
Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej
, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999

Opoczyńska M.
Kim jestem? Doświadczenie choroby psychicznej a stawanie się sobą.
Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, wyd. II poprawione

Opoczyńska M.
Róża wierszem niezawołana. Szkice na temat poznania i samopoznania
, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002

Opoczyńska M.
Dialog Innych albo inne monologi. Przypisy do  psychoterapii
, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007

Opoczyńska M.
W stronę psychologii subiektywnej - Alfreda Adlera koncepcja człowieka, w: Gałdowa A. (red.) Wybrane koncepcje osobowości, Wyd. UJ, Kraków 1995, s. 71-91 (II Wyd. 1999)

Opoczyńska M.
Człowiek wobec wartości, w: Gałdowa A. (red.) Wybrane zagadnienia psychologii osobowości, Wydawnictwo UJ, Kraków 1995, s. 169-186;

Opoczyńska M.
Sama Keena "mityczna podróż do wewnątrz", w: Gałdowa A. (red.), Współczesne koncepcje osobowości, Wydawnictwo UJ, Kraków 1995, s.69-79

Opoczyńska M., Kubacka-Jasiecka D., Dorczak R.
The Role of the Religious values in Functioning and mental Health of People, in: Grzymała-Moszczyńska H., Beit-Hallahmi B., (ed.), Religion, Psychopathology and Coping, Rodopi B. V., Amsterdam - Atlanta, 1996, s. 235-245

Opoczyńska M.
O sztuce rozumienia drugiego człowieka - refleksje hermeneutyczne, w: Gałdowa A. (red.) Hermeneutyka a psychologia, Wyd. UJ, Kraków 1997, s. 129-141

Opoczyńska M.
Jak być dobrym redukcjonistą, w: Gałdowa A. (red.), Hermeneutyka a psychologia, Wyd. UJ, Kraków 1997, s. 71-94

Opoczyńska M.
Moratorium psychospołeczne - zagrożenie czy szansa dla rozwoju?, w: Gałdowa A. (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości, Wyd. UJ, Kraków 1995, s. 59-74 (II Wyd. 1999)

Rostworowska M., Opoczyńska M., de Barbaro B.
Psychoterapeutyczny kontekst farmakoterapii w schizofrenii - dylematy terapeuty, pacjenta i rodziny, w: Bomba J. (red.), Schizofrenia. Różne konteksty, różne terapie. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000, s. 77-84

Opoczyńska M., Rostworowska M.
Schizofrenia - o czym nie można milczeć, o tym trzeba umieć mówić, w : Bomba J., de Barbaro B. (red.), Schizofrenia. Różne konteksty, różne terapie. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2002, s. 37-47

Rostworowska M., Opoczyńska M.
Schizofrenia - o czym nie można milczeć, o tym trzeba umieć mówić. Implikacje praktyczne
, w : Bomba J., de Barbaro B. (red.), Schizofrenia. Różne konteksty, różne terapie. Biblioteka Psychiatrii Polskiej 2002, s. 49-57

Opoczyńska M., Rostworowska M.
Czy język psychiatrii jest monologiem rozumu nad szaleństwem? w: Cechnicki A., Bomba J. (red.), Schizofrenia. Różne konteksty, różne terapie. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2004, s. 45-56

Opoczyńska M.
O możliwości językowego ujęcia tego, co inne
w: Niedźwieńska A., (red.) Zmiana osobowości. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 55-70

Opoczyńska M.
Nobody knows where? Reflections on the Viktor Frankl's Psychiatric credo, in: Batthyany A., Levinson (ed.), Logotherapy and Existential Analisis, Zeig, Tucker & Theisen, Newtown Turnpike, 2009

Opoczyńska M.
Narracje w psychoterapii - ujęcie fenomenologiczne, w: de Barbaro B. (red.), Narracja. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008

Opoczyńska M.
Dyskurs cierpienia - dialag świadków?, w: Straś Romanowska M. (red.), (w druku), 2009

Opoczyńska M.
Podejście egzystencjalne w psychologii zdrowia, w: Pilecka W. (red.) Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży, (w druku), 2009

Opoczyńska M.
Czy cierpienia psychiczne mogą mieć sens, Psychologia Kliniczna, nr 1, 1992, s. 5-9

Opoczyńska M.
O kryzysie wartości w nerwicy i jego konsekwencjach, Zdrowie Psychiczne, nr 1-2, 1992, s. 127-140

Opoczyńska M.
Człowiek wobec cierpienia. Rozważania o konieczności i sensie cierpienia, Zdrowie Psychiczne, nr 3-4, 1992, s. 108-115

Opoczyńska M.
Uwagi o trudnościach psychologicznego badania związku pomiędzy zdrowiem psychicznym a indywidualnym światem wartości człowieka, Przegląd Psychologiczny, nr 1, 1994, s. 127-137

Opoczyńska M.
Możliwości i granice podmiotowego stawania się człowieka chorego na schizofrenię w: Gałdowa A., (red.), Problematyka podmiotu w psychologii i filozofii, Zeszyty Naukowe UJ, nr 11, 1994, s. 109-125

Opoczyńska M.
Zmagania o jedność, celowość i sens własnego istnienia u osób po zachorowaniu na schizofrenię, w: Kubacka-Jasiecka D. (red.), Wybrane problemy zmagania się ze stresem, Zeszyty Naukowe UJ, 1995 s. 147-159

Opoczyńska M.
Becoming a person in Schizophrenia, Journal des Viktor-Frankl-Instituts, 1995, Nr 2, s. 9-21

Opoczyńska M.
Podejście egzystencjalne w psychoterapii, sztuka leczenia, 1996 nr 1, s.

Opoczyńska M.
Argumente für existentialle Haltung in der Psychotherapie, Journal des Viktor-Frankl-Instituts, 1996, Nr 2, s. 65-80

Opoczyńska M.,
Identity Crisis in Schizophrenia and Ways of Overcoming it, Journal des Viktor-Frankl-Instituts, 1997, Nr 2, s. 81-90

Rostworowska M., Opoczyńska M., Ćwikliński Z.
Proces diagnostyczno-terapeutyczny pacjentów z pierwszym epizodem psychotycznym w warunkach oddziału stacjonarnego, Psychiatria Polska, 1997 nr 1, s. 5-20

Opoczyńska M.,
Becoming a person in Schizophrenia, Viktor Frankl Foundation, Journal, South Afrika, 1998, No. 1, s. 59-71

Opoczyńska M.,
Czy kategoria prawdy jest w psychologii potrzebna, Kwartalnik Filozoficzny, 1998 nr 2, s. 115-151

Rostworowska M., Opoczyńska M.
de Barbaro B, Konsultacja rodzinna - możliwości i ograniczenia, Psychiatria Polska, t. XXXVI, 2002 nr 1, s. 41-49

Rostworowska M., Opoczyńska M., de Barbaro B., Robak J.
Znaczenie konsultacji rodzinnej dla diagnozy psychiatrycznej. Psychiatria Polska, t. XXXVII,  2003, nr 4, s. 683-693

Drożdżowicz L., Opoczyńska M.
Czy psychoterapia ma coś wspólnego z przyjaźnią? Teofil, 2002, s. 56-61

Rostworowska M., Opoczyńska M.
de Barbaro, Systems Consultations: opportunities and limitations, Archives of Psychitry and Psychotherapy, Vol. 7, Issue 1, March 2005, s. 43-49

Opoczyńska M., Morasiewicz J.
Zapomniana lekcja Asklepiosa, Psychoterapia 2 (133) 2005, s. 13-17

Opoczyńska M.,
Próby relacji, czyli etyka psychoterapii. Z refleksji nad etyką psychoterapii, w odpowiedzi Profesorowi J. W. Aleksandrowiczowi, Diametros. Internetowe Czasopismo Filozoficzne (www.diametros.iphils.uj.edu.pl) 2007

Opoczyńska M.,
Etyka psychoterapii, czy "etyka" w psychoterapii, Diametros. Internetowe Czasopismo Filozoficzne (www.diametros.iphils.uj.edu.pl) 2007

Opoczyńska M., Rostworowska M.
Od monologu do dialogu terapeutycznego. O roli systemowych konsultacji rodzinnych w oddziale psychiatrycznym, Psychiatria Polska 1, 2008, s. 25-32

Opoczyńska M.
Próby relacji, czyli etyka w psychoterapii, Psychoterapia, 3 (142), 2007

Opoczyńska M., de Barbaro B.,
Changes in the Patient's Identity In The Context of a Psychiatric System - An Empirical Study, Journal of Family Therapy, 2008

 

Lista lektur na początek

 1. Bandler R., Grinder J., Satir V., Zmieniamy się wraz z rodzinami, GWP, Gdańsk 1999
 2. Bateson G., Umysł i przyroda, PIW.
 3. de Barbaro B. red., Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, wyd. II. Collegium Medicum UJ., Kraków 1997.
 4. De Barbaro B. red., Schizofrenia w rodzinie, wyd. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 5. Bowlby J., Przywiązanie, wyd.I, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 2007.
 6. Cecchin G., Mediolańska szkoła terapii rodzin, Collegium Medicum UJ., Kraków 1997.
 7. Czabała J.C., Rodzina a zaburzenia psychiczne, IP, Kraków 1998.
 8. Deissler K.G., Terapia systemowa jako dialog, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.
 9. Feldman L.B., Strategie i techniki terapii rodzinnej w "Nowiny psychologiczne" 2/1988.
 10. Goldenberg H. Goldenberg I. Terapia rodzin. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. I Kraków 2006
 11. Janusz B.; Gdowska K.; de Barbaro B red. Narracja. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. I,  Kraków 2008.
 12. Józefik B. red., Anoreksja i bulimia psychiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu  Jagiellońskiego,Wyd.II Kraków 1999.
 13. Józefik B. Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej, wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego  wyd. I , Kraków 2006
 14. Józefik B; de Barbaro B. red. Terapia rodzin a perspektywa feministyczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , wyd. I , Kraków 2004
 15. Ludewig K., Terapia systemowa, GWP Gdańsk 1995
 16. Madanes C., Seks, miłość, przemoc. GWP Gdańsk
 17. Namysłowska I., Terapia rodzin, Springer PWN, Warszawa 1997.
 18. Praszkier R., Zmieniać nie zmieniając, WSiP, warszawa 1992.
 19. Praszkier R. ,Wroniszewski M. red., Mity i rzeczywistość terapii rodzin, Koło TPD nr 134 przy Osiedlowym Ośrodku Zdrowia Psychicznego "Synapsis" ZOZ nr 3 Warszawa Mokotów, Warszawa 1988.
 20. Satir V., Rodzina. Tu powstaje człowiek, GWP, Gdańsk 1998.
 21. Satir V. Terapia rodziny, GWP, Gdańsk 2000
 22. Simon F.B., Stierlin,   Słownik terapii rodzin, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998.
 23. Simon R. W cztery oczy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001
 24. Stierlin H.i in. Pierwszy wywiad z rodziną, GWP Gdańsk 1999.
 25. Willi J.,  Związek dwojga - psychoanaliza pary, Jacek Santorski & Co Wydawnictwo 1996.
 26. Walker W. Przygoda z komunikacją, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001
 27. Crosby J. F., Kiedy jedno chce odejść, GWP Gdańsk 1998
 28. Grzesiuk L.red., Psychoterapia,  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 29. Haley J., Niezwykła terapia GWP Gdańsk.
 30. Kokoszka A. Drozdowski P. red., Wprowadzenie do psychoterapii, Akademia Medyczna im. M.Kopernika w Krakowie, Kraków 1993.
 31. Kernberg O.F., Związki miłosne, Zysk i S-ka. Wydawnictwo, Poznań 1998.
 32. Yalom I.D., Dar terapii . Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2003
 33. Walewska K.  Pawlik J. red., Depresja .Ujęcie psychoanalityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 34. Weeks G., L' Abate L.,Paradoks w psychoterapii GWP, Gdańsk 2000
 35. Winnicot D.W. Dzieci  i ich matki.
 36. Winnicot D.W. Rozmawiając z rodzicami.
 37. Winnicot D. W. Dziecko, jego rodzina i świat. J. Santorski & Co. Agencja Wydawnicza, Warszawa 1993.
 38. Bettelheim B., Freud i dusza ludzka,. Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza, Warszawa 1994.
 39. Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne, czyli o wartościach i znaczeniach baśni, PIW.
 40. Campbell J., Potęga mitu, Signum, Kraków 1994.
 41. Fromm E., Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Dom Wydawniczy REBIS, wyd I, Poznań 1998
 42. Fromm E., Miłość, płeć i matriarchat, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2002
 43. Fromm E. O sztuce istnienia. Warszawa- Wrocław; Wydawnictwo Naukowe PWN 2000
 44. Fromm E. O sztuce miłości. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2002
 45. Fromm E. O sztuce słuchania. Terapeutyczne aspekty psychoanalizy. Warszawa - Wrocław; Wydawnictwo Naukowe PWN 2002
 46. Fromm E. Serce człowieka. Warszawa - Wrocław Wydawnictwo Naukowe PWN. 2000.
 47. Hall E.T,. Bezgłośny język,  Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
 48. Hall. E.T., Ukryty wymiar, warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa 2001
 49. Johnson R.A., On - być mężczyzną we współczesnym świecie, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa
 50. Johsnon R.A., Ona o esencji kobiecości, Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, Warszawa 1994.
 51. Lorenz K,. Regres człowieczeństwa, PIW
 52. Lowen A., Miłość, seks i serce, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1990.
 53. May R.,  Odwaga tworzenia,  Dom wydawniczy Rebis,  Poznań 1994.

Polecamy także stałą lekturę czasopism "Psychoterapia", "Dialogi", "Psychiatria Polska"

 

[^ ... na górę strony ]